Algemene Voorwaarden 0ne.nl

Algemene Vooraarden 0ne.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN 0NE.NL
Versie | 1.0
Datum | 02-10-2023
Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere
overeenkomst tussen een 0ne.nl en klant.

Artikel 1. Definities

1.1 aanbod: een voorstel van 0ne.nl tot het sluiten van een overeenkomst al 
dan niet als gevolg van een door klant ingediende aanvraag.
1.2 aanvraag: een verzoek van klant aan 0ne.nl tot het doen van een aanbod.
1.3 algemene voorwaarden: deze voorwaarden.
1.4 huurovereenkomst: de overeenkomst strekkende tot de huur van een domeinnaam
waarbij klant een huursom betaald tegenover het verkrijgen van een gebruiksrecht op
de domeinnaam gedurende de huurperiode.
1.5 huurperiode: de periode gedurende de klant de domeinnaam huurt en daartoe
een gebruiksrecht van 0ne.nl verkrijgt.
1.6 huursom: het bedrag dat klant voor iedere huurperiode verschuldigd is uit hoofde
van de huurovereenkomst voor de huur van een domeinnaam.
1.7 klant: de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
die een overeenkomst aangaat met 0ne.nl.
1.8 koopoptie: de vermelding in het aanbod dat klant gedurende de huurperiode een
verzoek tot koop van de betreffende domeinnaam kan indienen bij 0ne.nl.
1.9 koopovereenkomst: de overeenkomst strekkende tot de aankoop en overname van
een domeinnaam waarbij klant de overnamesom verschuldigd is tegenover de verplichting
van 0ne.nl om de domeinnaam aan klant over te dragen middels deze op de naam
van klant te (laten) registreren.
1.10 overeenkomst: de overeenkomst tussen 0ne.nl en klant zijnde
een huurovereenkomst of koopovereenkomst.
1.11 overnamesom: het bedrag dat klant verschuldigd is aan 0ne.nl in het
kader van de overdacht van een domeinnaam.

Artikel 2. Wijze van contractsluiting

2.1 klant kan voor een door hem gewenste domeinnaam een aanvraag tot huur of koop
indienen bij 0ne.nl. 0ne.nlkan vervolgens per e-mail een vrijblijvend
aanbod toezenden waarin de domeinnaam en de huursom of overnamesom is vermeld. Het
aanbod kan aanvullende voorwaarden bevatten. Deze gaan voor op hetgeen in deze
algemene voorwaarden is bepaald.
2.2 een overeenkomst komt tot stand op het moment dat 0ne.nl de aanvaarding
van het aanbod door klant heeft ontvangen en nadat 0ne.nl de ontvangst
daarvan aan klant schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 indien meerdere partijen tegelijk een aanbod aanvaarden voor dezelfde domeinnaam,
is het moment van ontvangst van de eerste aanvaarding zoals vastgelegd door
0ne.nl beslissend.

Artikel 3. Uitvoering huurovereenkomst

3.1 na totstandkoming van een huurovereenkomst en ontvangst van de huursom,
verkrijgt klant een exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de in het aanbod
vermelde domeinnaam voor de daarin genoemde huurperiode. Gebruik van de
domeinnaam tijdens de huurperiode is onderhevig aan de gedragsregels uit artikel 6 van
deze algemene voorwaarden.
3.2 0ne.nl zal zijn medewerking verlenen ten behoeve van klant in het beschikbaar
maken van de domeinnaam overeenkomstig de redelijke instructies van klant, bijvoorbeeld
door de domeinnaam te forwarden naar een andere url of het doorvoeren wijziging van
de nameservers.
3.3 klant kan op ieder moment de forwarding of wijziging van de nameservers voor de
gehuurde domeinnaam aan laten passen door een schriftelijk verzoek hiervan in te dienen
bij de helpdesk van 0ne.nl. 0ne.nl zal zich inspannen een dergelijk
verzoek zo snel mogelijk te verwerken.
3.4 0ne.nl zal zich gedurende de huurperiode inspannen om de forwarding
of wijziging van de nameservers beschikbaar te houden.

Artikel 4. Koopoptie binnen de huurovereenkomst

4.1 uitsluitend indien in het aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst een
koopoptie is opgenomen, heeft klant de mogelijkheid om gedurende de
huurovereenkomst houder van de domeinnaam te worden onder de in het aanbod en dit
artikel vermelde voorwaarden.
4.2 indien klant gebruik wenst te maken van de koopoptie, kan klant via zijn account of per
e-mail een aanvraag daartoe verzenden aan 0ne.nl. De datum waarop de
aanvraag is ontvangen door 0ne.nl bepaalt of tijdig van de koopoptie gebruik is
gemaakt. De aanvraag dient te worden beschouwd als uitnodiging tot het doen van een
aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst.
4.3 na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in voorgaand lid, zal 0ne.nl een
aanbod doen tot het aangaan van een koopovereenkomst. Het aanbod is geldig
gedurende zeven (7) dagen waarna het vervalt, tenzij expliciet een andere
geldigheidsperiode is vermeld. Klant kan dit aanbod aanvaarden door de overnamesom te
betalen aan 0ne.nl binnen de geldigheidsperiode van het aanbod.
4.4 de huurovereenkomst eindigt zodra een koopovereenkomst met betrekking tot
dezelfde domeinnaam tot stand is gekomen. In geen geval zal restitutie van reeds betaalde
huurgelden plaatsvinden.

Artikel 5. Uitvoering koopovereenkomst

5.1 na totstandkoming van een koopovereenkomst en nadat klant aan de gestelde
voorwaarden heeft voldaan, zal 0ne.nl de verrichtingen doen die nodig zijn om
overdracht van de domeinnaam te bewerkstelligen en klant houder van de domeinnaam
te maken. Indien hiervoor medewerking van klant is vereist, zal klant om eerste verzoek
de benodigde medewerking verlenen.
5.2 overdracht van een domeinnaam geschiedt uitsluitend nadat 0ne.nl de
volledige betaling van de overnamesom en de ondertekende koopovereenkomst
heeft ontvangen.
5.3 na een succesvolle overdracht van een domeinnaam zal 0ne.nl
een bevestigingsmail sturen aan klant.

Artikel 6. Gedragsregels bij de huur van domeinnamen

6.1 de gedragsregels in dit artikel zijn van toepassing op het gebruik van de domeinnaam
in het kader van een huurovereenkomst.
6.2 het is klant verboden om gedurende de huurperiode de domeinnaam direct of indirect
te gebruiken waarmee de nederlandse of andere op klant of 0ne.nl van
toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden dan wel inbreuk wordt gemaakt op
rechten van derden.
6.3 het is (of dit nu legaal is of niet) door 0ne.nl verboden aan klant om de
domeinnaam te gebruiken op een wijze die:
onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
kinderpornografie of bestialiteitspornografie verspreidt of daarbij kennelijk behulpzaam is;
een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert;
hyperlinks, torrents of verwijzingen mogelijk maakt met (vind plaatsen van) materiaal
dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
merkrechten of handelsnamen van derden schendt;
bijdraagt aan de verspreiding van ongevraagde commerciele, charitatieve of
ideele communicatie;
bijdraagt aan de verspreiding van kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware;
of andere inhoud bevat die naar het oordeel van 0ne.nl onwenselijk is.
6.4 klant dient te voorkomen dat de domeinnaam in waarde wordt aangetast. In het
bijzonder (maar niet uitsluitend) dient klant te voorkomen dat de domeinnaam op enige
zwarte lijst terecht komt (zoals bij antispam-lijsten of het adsense-programma van google).
Indien dit toch gebeurt, verbeurt klant een onmiddellijk opeisbare boete van eur 50.000
plus een boete van eur 2.500 per dag dat de vermelding op de zwarte lijst blijft staan, zulks
onverlet het recht van 0ne.nl om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op
klant. Voorts dient klant alles in het werk te stellen om de waarde-aantasting ongedaan te
maken. Geen boete zal worden opgelegd als klant kan bewijzen dat de vermelding op de
zwarte lijst redelijkerwijs niet aan hem te verwijten valt.
6.5 indien naar het oordeel van 0ne.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat
voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 0ne.nl of derden
en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door onjuiste dns-
instellingen, is 0ne.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij
redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
6.6 wanneer 0ne.nl een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door
klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal 0ne.nl klant zo snel
mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk
een reactie geven, waarna 0ne.nl zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke
gevallen waarbij de klager naar de mening van 0ne.nl heeft verzocht de klacht niet
door te sturen, of 0ne.nl meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft
0ne.nl de klacht niet door te sturen.
6.7 indien 0ne.nl van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de
domeinnaam uit de dns verwijderen of andere maatregelen nemen die zij gepast
acht gezien de aard van de overtreding.
6.8 0ne.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde
strafbare feiten, en om medewerking te geven aan bevoegd gegeven bevelen van justitie
of andere autoriteiten. Voorts is 0ne.nl gerechtigd om naam, adres en andere
identificerende gegevens van klant af te geven aan een derde die klaagt dat klant inbreuk
maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in
redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van
de gegevens.
Hoewel 0ne.nl ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op
te treden na klachten over klant, is 0ne.nl nimmer gehouden tot vergoeding van
schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7. Vrijwaringen

7.1 klant vrijwaart 0ne.nl van alle aanspraken van derden die verband houden
met de domeinnaam en het gebruik daarvan, behalve voor zover in het volgende lid
bepaald. Klant is als enige naar derden toe aansprakelijk voor inbreuken, schenden van
rechten en ander onrechtmatig handelen in verband met de domeinnaam.
7.2 in het kader van een huurovereenkomst vrijwaart 0ne.nl klant van aanspraken
van derden waarbij het geregistreerd houden van de domeinnaam als zodanig (dus los van
gebruik of eventuele inhoud) als onrechtmatig jegens deze derden wordt aangemerkt.
Wordt in een dergelijk geval bepaald dat 0ne.nl de domeinnaam moet afstaan
of opheffen, dan ontvangt klant het resterende deel van de huursom retour.
7.3 klant is jegens 0ne.nl ten volle aansprakelijk voor alle schade die 0ne.nl
lijdt als een bevoegde autoriteit (zoals een rechtbank, overheidsinstantie,
arbitragecommissie of krachtens overeenkomst bevoegde geschillencommissie) bepaalt dat
de domeinnaam moet worden afgestaan of opgeheven, indien de oorzaak hiervan aan klant
te wijten is.

Artikel 8. Prijzen, facturatie en betaling

8.1 alle prijzen genoemd in een aanbod, offerte, of andere van 0ne.nl afkomstige
materialen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten.
8.2 klant gaat akkoord met elektronische facturatie.
8.3 in het kader van een huurovereenkomst wordt de huursom steeds voorafgaand aan de
huurperiode in rekening gebracht en geincasseerd. Klant is verplicht ervoor te zorgen dat
de incasso-opdracht uitgevoerd kan worden, onder meer door daartoe voldoende saldo op
de rekening beschikbaar te houden waartoe klant de machtiging heeft afgegeven. Klant is
onverwijld genoodzaakt op een andere wijze betaling te voldoen indien een incassoopdracht, ongeacht de oorzaak, niet is geslaagd.
8.4 indien een huursom niet binnen dertig (30) dagen na aanvang van de huurperiode
is voldaan, is 0ne.nl gerechtigd de overeenkomst per direct te beeindigen.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 0ne.nl is naar klant uitsluitend aansprakelijk voor directe schade in verband
met een aan 0ne.nl toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. Schade aan stoffelijke zaken (zaakschade);
b. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter
voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de
directe schade, zoals hier bedoeld.
9.2 0ne.nl is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade, zoals: schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade
wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige
medewerking, informatie of materialen door klant en schade wegens door
0ne.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk
onderdeel van de overeenkomst vormt.
9.3 het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het
onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis dient te worden gezien beperkt tot
een bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die klant onder de overeenkomst heeft
betaald aan 0ne.nl (exclusief btw) in de drie (3) maanden die vooraf zijn gegaan aan
de schadeveroorzakende gebeurtenis.
9.4 de aansprakelijkheid van 0ne.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien klant 0ne.nl onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming, en 0ne.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming
van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 0ne.nl in staat is
adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen dertig (30) dagen na de ontdekking
van de schade te zijn ontvangen door 0ne.nl.
9.5 0ne.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist ingevoerde dns records.
9.6 de in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 0ne.nl.
9.7 geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien
een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de
overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke
mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Artikel 10. Duur en opzegging huurovereenkomst

10.1 de huurovereenkomst loopt voor de in het aanbod vermelde huurperiode, of
bij gebreke daarvan voor een periode van twaalf (12) maanden.
10.2 na deze periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor steeds
eenzelfde periode als bedoeld in lid 1, tenzij een der partijen tijdig schriftelijk opzegt.
10.3 voor zover niet anders is bepaald in deze algemene voorwaarden of in de
huurovereenkomst, kan een huurovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
Zowel de klant als de 0ne.nlkunnen de huurovereenkomst opzeggen tegen
het einde van de looptijd, met inachtneming van de in het aanbod vermelde
opzegtermijn.
10.4 0ne.nl mag de huurovereenkomst in afwijking van het vorige lid per
direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste een van de volgende
bijzondere gronden van toepassing is:
a. Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de
overeenkomst;
b. Het faillissement van klant is aangevraagd;
c. Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
d. Klant heeft de huursom niet binnen dertig (30) dagen na aanvang huurperiode
betaald;
e. De activiteiten van klant worden beeindigd of geliquideerd.
10.5 indien 0ne.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling
voor de diensten die zijn opgeschort.
10.6 per direct vanaf de einddatum van een huurovereenkomst mag 0ne.nl
de domeinnaam aan eenieder verhuren of verkopen, inclusief concurrenten van klant.

Artikel 11. Aanpassen prijzen en voorwaarden

11.1 0ne.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst en deze
algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
11.2 0ne.nl heeft het recht de prijs naar eigen inzicht te verhogen bij iedere
verlenging van een huurovereenkomst.
11.3 wijzigingen en prijsverhogingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voor de
inwerkingtreding bekendgemaakt per e-mail aan klant, of een ander kanaal waarvan
0ne.nl kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij klant.

Artikel 12. Overige bepaling

12.1 op deze overeenkomst is nederlands recht van toepassing.
12.2 voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde nederlandse rechter voor het arrondissement waarin
0ne.nl gevestigd is.
12.3 indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
12.4 onder schriftelijk worden verstaan naast papieren geschriften ook e-mailberichten en
communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht
voldoende vaststaat.
12.5 de logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van
0ne.nl vormen volledig bewijs van stellingen van 0ne.nl en de door
0ne.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische)
communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door klant.
12.6 iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername
of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.
12.7 klant dient bij aangaan van de overeenkomst een werkend e-mailadres op te
geven. 0ne.nl mag alle mededelingen in verband met de overeenkomst naar dit
e-mailadres versturen. Klant dient ervoor te zorgen dat e-mailberichten afkomstig van
0ne.nl niet worden geblokkeerd door spam- en dergelijke filters.